Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore angiológia

Číslo: 13 901/2006
Dňa: 22.5.2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu.

1. Náplň zdravotnej starostlivosti v odbore

1.1. Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie činnosti

Angiológia je špecializačný odbor vnútorného lekárstva, náplňou ktorého je prevencia, diagnostika a liečba chorôb artériového, žilového a lymfatického systému, ako aj konziliárna a posudková činnosť, epidemiológia a výskum cievnych chorôb.

1.2. Vzťah k ostatným medicínskym odborom – spolupráca

1.2.1. Zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore poskytuje lekár so špecializaciou v špecializačnom odbore angiológia.

1.2.2. Pracovnou náplňou angiológa je prevencia, diagnostika, liečba a dispenzarizácia cievnych chorôb, uvedených v medzinárodnom klasifikačnom zozname. V indikovaných prípadoch konzultuje liečbu s angiorádiológom a angiochirurgom a v spolupracuje s nimi v starostlivosti o pacientov po cievnych operáciách a endovaskulárnych intervenčných výkonoch. Dôležitou súčasťou je spolupráca predovšetkým s kardiológom pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o chorých s kardiovaskulárnymi chorobami a realizácii kardiovaskulárneho programu, ďalej s diabetológom, imunológom, hematológom, dermatológom, gynekológom.

Angiológ vykonáva anamnézu a fyzikálne vyšetrenie cievneho systému, meranie systémového krvného tlaku, Ekg vyšetrenie, segmentálne meranie krvného tlaku pomocou ultrazvukového Dopplerovho prietokomeru, stanovenie členkovo brachiálneho tlakového indexu, funkčné artériové a žilové testy, meranie klaudikačnej vzdialenosti na bežiacom páse, tepelný a chladový test, kapilaroskopiu, laserové meranie prietoku, pletyzmografiu tepnového aj žilového systému, transkuténne monitorovanie krvných plynov, periférnych artérií a žíl kontinuálnym bidirekčným dopplerom, duplexnú farebnú sonografiu aorty a jej vetiev, dutej žily, periférnych artérií a žíl, skleroterapiu varixov, kanyláciu veľkých ciev a laserovú liečbu varixov. Indikuje a vykonáva manuálnu alebo pneumatickú komorová lymfodrenáž.

1.2.3. Angiologická ambulancia je základným angiologickým pracoviskom, na ktorom sa vykonáva prevencia, diagnostika, liečba a dispenzarizácia chorých s cievnymi ochoreniami. Na pracovisku sa robí preskripcia liekov a liečebných pomôcok lokálna liečba, skleroterapia povrchových varixov, ich liečba laserom, doporučuje kúpeľná liečba a poskytuje odborné vyjadrenie k funkčnosti pre posudkové účely, ako aj edukácia pacienta o pohybovej liečbe pri periférnych artériových obliterujúcich ochoreniach a kompresívnej liečbe pri chronických žilových ochoreniach . Registrujú sa sledované štatistické dáta, ktoré sa posielajú do Národného centra zdravotníckych informácií a príslušnému krajskému odborníkovi pre odbor angiológie.

1.2.4. Angiologické laboratórium je špecializované pracovisko, ktorého funkcia je zameraná na neinvazívnu diagnostiku cievnych chorôb, k čomu je adekvátne vybavené prístrojmi, predovšetkým duplexnou farebnou sonografiou a prístrojmi umožňujúcim hodnotiť mikrocirkuláciu. Je súčasťou siete angiologických ambulancií, alebo lôžkového interného oddelenia.

1.2.5. Interné oddelenie a oddelenie dlhodobo chorých – realizuje základnú angiologickú starostlivosť o hospitalizovaných pacientov s angiologickými resp. združenými ochoreniami. Starostlivosť je koordinovaná (konzultovaná) s príslušným ošetrujúcim (ambulantným) angiológom.

1.2.6. Angiologické centrum poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, zameranú na urgentnú a elektívnu starostlivosť o pacientov s chorobami ciev. Robí kompletnú diagnostiku ( neinvazívnu aj invazívnu ), liečbu ( vrátane endovaskulárnej liečby ) a prevenciu angiologických chorôb, vrátane realizácie komunálnych a národných kardiovaskulárnych programov. Poskytuje konzultačné služby iným odborníkom. Vedie register angiologických chorôb. Angiologické centrum spolupracuje pri ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v odbore. Zastrešuje spoluprácu angiológa, angiorádiologa a prípadne aj kardiológa, diabetológa a pre poruchy metabolizmu, hematológa, neurológa ako aj spoluprácu s cievnym chirurgom.

Centrum má ambulantnú časť, slúžiacu pre konzultácie a prijímanie pacientov, časť diagnostickú a lôžkovú časť s lôžkami pre jednodňovú alebo krátkodobú hospitalizáciu, a intenzívnu starostlivosť a časť endovaskulárnej intervencie. Tieto centrá racionalizujú využitie lôžkového fondu a využitie moderných angiologických sonografických a rtg prístrojov, pracujú podľa spoločných diagnostických a liečebných postupov a integrujú multidisciplinárnu odbornú starostlivosť o pacientov s cievnymi ochoreniami. Angiologické centrá sa vytvárajú v prvom rade v rámci špecializovaných kardiovaskulárnych pracovísk, čo zaručuje poskytnutie komplexnej zdravotnej starostlivosti o pacientov s postihnutím viacerých cievnych riečísk, napríklad karotického, koronárneho a končatinového. Jedno centrum má robiť špecializovanú angiologickú starostlivosť dostupnou pre región s 800000 – 1 milión obyvateľov.

1.3. Odborno-metodické vedenie starostlivosti v odbore

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky odborne a metodicky usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v angiológii a spolupracuje s hlavným odborníkom pre odbor angiológia a s inými odbornými spoločnosťami.

1.4. Povinné hlásenia a spracovanie štatistických údajov

Angiologické pracoviská hlásia ochorenia aorty a artérií, vén a lymfatického systému do Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré ich štatisticky spracúva a vedie ich register.

1.5. Dispenzarizácia

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiada zdravotnú poisťovňu o zaradenie pacientov do skupiny dispezarizovaných pacientov najmä pri ochoreniach:

a) stavy po flebotrombóze ( po 3 a 6 mesiacoch po a potom za 1 krát za 6 – 12 mesiacov),
b) tromboembolická choroba ( 1 krát za 3 – 6 mesiacov ),
c) ischemická choroba dolných končatín podľa jej závažnosti – štádium 2. a. ( 1 krát za 6 – 9 mesiacov ), štádium 2.b. ( 1 krát za 3 – 4 mesiace ), štádium 2.c. ( 1 krát za 2 mesiace ), štádium 3. ( ambulantne 1 krát mesačne ),
d) stavy po perkutánnych endovaskulárnych výkonoch – PTA, implantácia stentu, kaválneho filtru, endovaskulárnej protézy a stavy po lokálnej trombolýze ( 1 krát za 3 – 6 mesiacov ),
e) arteritídy podľa typu, aktivity procesu a štádia ischémie ( 1 krát za 3 – 12 mesiacov ),
f) nechirurgické“ aneuryzmy : podľa veľkosti ich lúmenu ( diameter 3 – 5 cm 1 krát za 6 – 12 mesiacov ) a progresie ( nárast diametru + 0,5 – 1 cm 1 krát mesačne ),
g) aterosklerotické postihnutie extrakraniálneho karotického riečiska so stenózou menej ako 60% ( 1 krát za 3 – 12 mesiacov podľa stupňa stenózy ),
h) aterosklerotické postihnutie artérií v inej lokalizácii – renálnej artérie a mesenterickom riečisku so stenózou menej ako 60% ( 1 krát za 6 – 12 mesiacov podľa veľkosti stenózy ),
i) chronická venózna insuficiencia – podľa CEAP klasifikácie: C2 ( 1krát za 12 mesiacov), C3 ( 1 krát za 3 – 6 mesiacov ), C4 a 5 ( 1 krát za 2- 3 mesiace ) a C6 ( 1 krát mesačne ),
j) lymfedém ( 1 krát za 6 – 12 mesiacov ),
k) stavy po cievnych operáciach – aneuryzmy, artériový by-pass, trombektómia, operácii TOS, varikotómii ( 1 krát ročne ),
l) Raynaudov syndróm ( 2 krát ročne ),
m) Thoracic outlet syndróm – „TOS“ a vrodený lymfedém ( 1 krát za 1 – 2 roky ).

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1. Trendy vývoja starostlivosti v odbore v nasledujúcich 5 – 10 rokoch

Zvyšovanie veku populácie bude sprevádzať nárast cievnych ochorení, predovšetkým arteriosklerózy. Tento epidemiologický trend si bude vyžadovať dôslednejšiu kontrolu a redukciu rizikových faktorov: predovšetkým fajčenia, nadhmotnosti, porúch lipidového metabolizmu, artériovej hypertenzie a s tým súvisiacu zmenu životného štýlu. Perspektívou je depistáž včasných štádií cievnych ochorení nielen u starších a ľudí so známymi rizikovými faktormi, ale aj v mladších vekových skupinách. V tejto oblasti sa uplatní predovšetkým ultrazvuková diagnostika. Ultrazvuk sa bude využívať aj k optimalizácii indikácie a voľby angiochirurgického výkonu a endovaskulárnej intervenčnej liečby, a v sledovaní ich efektu. Zvýši sa angažovanosť angiológa v oblasti CT a MR angiografickej diagnostiky a digitálnej substrakčnej angiografie, ktorá zostane dominantnou v endovaskulárnej intervenčnej liečbe. Jej rozvoj a rozšírenie závisí nielen od vybudovania špecializovaných pracovísk ( angiologických centier ), ale podobne ako v kardiológii, budú potrební špecialisti v intervenčnej angiológii, lekári so znalosťou klinickej angiológie a angiorádiológie. Angiologické centrá umožnia úzku spoluprácu v prvom rade angiológa a intervenčného angioradiológa, v druhom rade ich spoluprácu s inými odborníkmi ( hlavne kardiológom a angiochirurgom). Vytvorenie registra cievnych chorôb a liečebných výkonov zlepší prehľad o epidemiológii cievnych chorôb a o realizácii a efektívnosti kardiovaskulárneho programu.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania v zdravotnej starostlivosti v odbore

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore angiológia je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality v súlade s osobitným predpisom.1)

2.3. Hlavné problémy starostlivosti v odbore, riešenie problémov

Hlavnými problémami v odbore sú: realizácie minimálnej siete angiologických ambulacií, doriešenie ich vzťahu k zdravotným poisťovniam, vytvorenie angiologických centier a ich akreditácia v postgraduálnej príprave. Je nutné vytvoriť celoštátny register angiologických pracovísk. Musí sa doriešiť otázka recertifikácie v cievnej duplexnej sonografii a intervenčnej endovaskulárnej angiológii a vzájomného postavenia a spolupráce angiológa, angiochirurga a angioradiológa. Ďalším závažným problémom je realizácia a efektívnosť kardiovaskulárneho programu, ktorá nebude možná bez fungujúceho jednotného národného registra cievnych chorôb a výkonov.

2.4. Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca sa realizuje v rámci Central European Vascular Forum (združujúce členov predovšetkým z krajín Strednej Európy a celosvetovej angiologickej spoločnosti – International Union of Angiology).

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

3.1. Špecializačné štúdium, Certifikačná príprava

Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia je absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na výkon špecializovaných pracovných činností v odbore angiológia sa realizuje formou špecializačného štúdia v akreditovaných študijných programoch pre jednotlivé katergórie zdravotníckych pracovníkov v zmysle platnej legislatívy.2)

3.2. Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.3)

4. Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia odboru angiológia uverejnená v čiastke 14 -15/1997 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


1 § 9 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.538/2005 Z.z.
2 Nariadenie vlády 743/2004 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
3 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1.júla 2006.

Rudolf Zajac, v.r.
minister


Dodatok č. 1 ku Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore angiológia

Dňa: 8. 2. 2010
Číslo: 05945-55/2010 – OZS

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č. 1 ku Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore angiológia, zverejnenej vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ročník 54, čiastka 28 – 42 zo dňa 1. 6. 2006 :

Čl. I

V bode 1.2.2. sa na konci pripája táto veta: „Angiológ s príslušnou odbornou spôsobilosťou (certifikovaná pracovná činnosť), pracujúci na špecializovanom pracovisku, môže vykonávať angiografickú diagnostiku a endovaskulárnu liečbu na oddelení intervenčnej angiológie alebo na rádiologickom oddelení.“.

Čl. II

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. marca 2010.

Richard Raši, v.r.
minister