Výbor Lymfologickej sekcie Slovenskej angiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Andrej Džupina, PhD. – predseda Angiologická ambulancia, Alian s.r.o. Bezručova 9, 085 01 Bardejov E-mail: dzupinova@ke.telecom.sk

MUDr.Ewald Ambrózy,PhD. – vedecký sekretár II.interná klinika LFUK a UNB Bratislava Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava E-mail: ewald.ambrozy@angiology.sk

Prim.h.doc.MUDr.Eva Husarovičová,CSc. – podpredsedkyňa Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava E-mail: eva.husarovicova@nou.sk

MUDr.Igor Lašan – člen výboru

MUDr. Viliam Bugáň – člen výboru

Dozorná rada:

MUDr.Mária Džupinová – predsedkyňa MUDr.Igor Šinák MUDr.Zlatica Augustovičová