Hlavná stránka

Úvodné slovo

Vážení kolegovia,

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS) vznikla v marci 1993 a v súčastnosti má 300 členov. Združuje internistov, chirurgov, rádiológov, dermatológov, fyziatrov, praktických lekárov, ako aj lekárov iných odborností, ktorí sa zaujímajú o angiológiu. Cieľom spoločnosti je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru angiológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.,
predsedkyňa SAS SLS