O spoločnosti

Informácie ktoré Vás môžu zaujať

image

Vznik

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS) vznikla v marci 1993.

image

Členovia

Spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti má v súčastnosti 300 členov.

image

Náš cieľ

Cieľom spoločnosti je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru angiológia, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, ako aj podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

image

Kto sme?

Združujeme internistov, chirurgov, rádiológov, dermatológov, fyziatrov, praktických lekárov, ako aj lekárov iných odborností, ktorí sa zaujímajú o angiológiu.

XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou

Tatranská Lomnica – 21. – 24. 9. 2016

 • Streda21-09-2016
 • Štvrtok22-09-2016
 • Piatok23-09-2016
 • Sobota24-09-2016
11:00

Registrácia (21.9.16)

14:00

Pracovné otvorenie kongresu


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
14:00

Vedecký program (21.9.16)

VEĽKÁ SÁLA

14.00 – Pracovné otvorenie kongresu

14.00 – 15.00

Prednáškový blok č. 1 (Scientific session No 1)

VASKULITÍDY (VASCULITIDES)

Predsedníctvo: Oľga Bzdúchová (Bratislava) – Eva Hirnerová (Bratislava) –

 1. Vaskulitídy – princípy diagnostiky a liečby / Vasculitides – principles of diagnostic and treatment
  Štvrtinová, J. Rovenský, II.interná klin. LF UK a UNB, Bratislava a NÚRCH, Piešťany
 2. Vaskulitídy a obličky / Vasculitides and kidney
  Hirnerová, I.Vacula, M.Kučera, M. Mižičková, V.Štvrtinová   II.interná klinika UNB a LFUK  a Rádiologická klinika UNB, LFUK a SZU, Bratislava
 3. Vaskulitídy a pľúca / Vasculitides and lungs
  Kučera, E. Hirnerová, II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
 4. Obrovskobunková arteritída a žilová trombóza / Giant cell arteritis and venous thrombosis
  Čelovská, J. Krahulcová, V. Štvrtinová, II. interná klinika, LFUK a UNB, Bratislava
 5. Primárne vaskulitídy veľkých ciev, postihnutie ascendentnej aorty pri Takayasuovej arteritíde – kazuistika / Primary large vessels´ vasculitides,  involvement of ascendent aorta in Takayasu arteritis – case report
  Hasáková, E. Bučeková, M. Hulman, V. Štvrtinová, Klinika kardiochirurgie, NÚSCH a.s., Bratislava a II.interná klinika LF UK, Bratislava

15.00 – 16.00

Prednáškový blok č. 2 (Scientific session No 2)

HORÚCE TÉMY  (HOT TOPICS)

Predsedníctvo: Juraj Maďarič (Bratislava) – Ľubomír Špak (Košice) 

 1. Intervenčná liečba periférneho artériového ochorenia končatín – aktuálne štúdie / Interventional treatment of PAOD – current studies
  Ľ. Špak, Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, VÚSCH, Košice
 2. Ochorenia aorty – aktuálne štúdie / Diseases of aorta – current studies
  Ľ. Fľak, Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a.s., Bratislava
 3. Antitrombotická liečba arteriálnych ochorení – aktuálne štúdie / Antithrombotis therapy of arterial diseases – current studies
  Maďarič, Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a.s., Bratislava
 4. Povrchová žilová trombóza – aktuálne štúdie / Superficial vein thrombosis – current studies
  Štvrtinová, II.interná klin. LF UK a UNB, Bratislava

16.00 – 16.30 – prestávka 

16.30 – 17.30

Prednáškový blok č. 3 (Scientific session No 3)

KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO A MOŽNOSTI PREVENCIE   (CARDIOVASCULAR RISK AND PREVENTION POSSIBILITIES)

Predsedníctvo: Katarína Dostálová (Bratislava) – Jiři Spáčil (Praha) 

 1. Riziko KV úmrtí, sonografické vyšetření karotid, index kotníkového tlaku a rychlost pulsové vlny: upřesnění KV rizika? / Heart score, carotid artery examination, ABI and pulse wave velocity: improving cardiovascular risk stratification?
  J.Spáčil, J.Svobodová, Cévní ordinace, SPAMED s.r.o., Praha, Česká republika
 2. Vplyv zvýšenej tuhosti aorty na zaťaženie ľavej komory. / Influence of increased aortic stiffness on left vetricular load.
  Bulas, M. Potočárová, J. Murín, J. Luha, K. Kozlíková, M. Čaprnda, I.interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
 3. Mikroalbuminúria a subklinická ateroskleróza / Microalbuminuria  and subclinical atherosclerosis
  Szabóová, A. Kocsisová, E. Fatľová, IV. interná klinika   LF UPJŠ a UN LP, Košice
 4. Detekcia markerov mäkkého plátu pri aterosklerotickom postihnutí arteria carotis interna / Detection of markers of soft plaque in atherosclerotic stenosis of internal carotid artery
  Štefanič, M. Frankovičová, P. Berek, M. Zavacká, V. Sihotský, M. Kubíková, P. Staško, I. Kopolovets, N. Leško, Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH,a.s., Košice
 5. Prevencia – ako ďalej? / Prevention – how to continue?
  Dostálová, E. Ambrózy, L. Kukučková, Š. Moricová, Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava

17.30 – 18.30

Prednáškový blok č. 4 (Scientific session No 4)

PRE A KONTRA  (PRO AND CONTRA)

Predsedníctvo: Juraj Maďarič (Bratislava) – Ján Tomka (Bratislava)

 1. Ktorého pacienta s karotickou stenózou by som operoval? / Which patient with carotid stenosis I would operate on?
  Tomka, Klinika cievnej chirurgie, NUSCH, a.s., Bratislava
 2. Ktorého pacienta s karotickou stenózou by som indikoval na karotický stenting? / Which patient with carotid stenosis I would indicate to carotid stenting?
  Maďarič, Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a.s., Bratislava

Diskusia

 1. Ktorý pacient s aneuryzmou abdominálnej aorty je kandidátom na otvorený chirurgický výkon? / Which patient with abdominal aortic aneurysm is a candidate for oper surgery?
  Mondek, Odd. cievnej chirurgie, FN, Nitra
 2. Ktorý pacient s aneuryzmou abdominálnej aorty je kandidátom na endovaskulárnu liečbu? / Which patient with abdominal aortic aneurysm is a candidate for endovascular treatment?
  Ľ.Špak, Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, VÚSCH, Košice

Diskusia 

18.30 – 19.30

Prednáškový blok č. 5 (Scientific session No 5)

CHOROBY ŽÍL  (DISEASES OF THE VENOUS SYSTEM)

Predsedníctvo: Július Mazuch (Martin)František Žernovický (Bratislava)

 1. Venózne aneuryzmy / Venous aneurysms
  J.Mazuch, Z.Červená, J.Mazuchová Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM, Martin
 2. Nulová pozícia ELVeS katétra v SF junkcii pri ablácii VSM / ELVeS catheter zero position in SF iunction at VSM ablation.
  Výrostko, D. Pružinec, Oddelenie jednodňovej chirurgie, cievna ambulancia, Nemocnica Handlová, Handlová
 3. ASVAL – kazuistika a minireview / ASVAL (Ambulatory Selective Varicose vein Ablation under Local anaesthesia) – case report and minireview
  Samek, P. Pittaluga, S. Chastanet, Ambulancia cievnej chirurgie, Chiraven, Košice
 4. Využitie termoablácie v liečbe venóznej insuficiencie / Utilization of termoablation in the treatment of venous insufficiency
  Torma, M. Frankovičová, V. Lacková, G. Kopolovets, Cievna klinika – IMEA, Košice a Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s., Košice
 5. Úloha C-reaktívneho proteínu v manažmente venózneho tromboembolizmu / Role of C-reactive protein in management of venous thromboembolism
  Petrovič, T. Koller, M. Kovářová, J. Payer, V.interná klinika LFUK a UNB-nemocnica Ružinov, Bratislava
 6. Vyšetrovanie na Cievnej ambulancii Nemocničná a.s. Malacky v akútnom režime – percento výskytu suponovaných akútnych stavov / Examination in Angiology Clinic, Nemocnična a.s.Malacky , in emergency mode – percentage of occurrance of presupposed acute medical cases.
  Frič, R. Jurga, Angiologická ambulancia, Nemocničná a.s., Malacky


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
19:30

Zasadnutie výboru S.A.S. SLS

19.30

MALÁ SÁLA

Zasadnutie výboru S.A.S. SLS


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
8:00

Registrácia (22.9.16)

8:30

Slávnostné otvorenie kongresu a príhovory hostí

VEĽKÁ SÁLA


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
9:00

Vedecký program (22.9.16)

VEĽKÁ SÁLA

9.00 – 10.00

Prednáškový blok č. 6 (Scientific session No 6)

MINULOSŤ a SÚČASNOSŤ ANGIOLÓGIE

(BACKGROUND AND  PRESENT TIMES OF ANGIOLOGY)

Predsedníctvo: V. Blažek (Aachen) – V. Štvrtinová (Bratislava)

 1. Oliva-Roztočil index: téměř zapomenutý parametr fotopletysmografické analýzy periferní pulsové vlny / Oliva-Roztočil Index: an almost forgotten parameter for PPG peripheral pulse wave analysis
  Blažek, Helmholtz-Institute for Biomedical Engineering, RWTH Aachen University, Aachen, Germany
 2. Niekoľko poznámok k Epitome medicinae, VI, 5 Pavla z Aiginy. Angiológia v Byzancii? / Some remarks on Paul of Aegina´s Epitome medicinae, VI, 5. Angiology in Byzantium?
  Gogola, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva, LF UK, Bratislava
 3. Historie diagnostiky a léčby “thrombophlebitis profunda” / History of diagnosis and treatment of deep venous thrombophlebitis.
  Broulíková, Fakultní poliklinika, III.Interní klinika 1.LF UK, Praha, Česká republika
 4. Trombóza cestovateľov u seniorov – cestovať či necestovať? / Travelers´thrombosis in seniors – to travel or not to travel?
  Dostálová, L. Kukučková,Š. Moricová, J. Luha, Fakulta verejného zdravotníctva SZU,Bratislava
 5. Vplyv karotickej endarterektómie na úroveň kognitívnych funkcií a well-being – predstavenie prebiehajúceho výskumu / Impact of carotid endarterectomy on level of cognitive functions and well-being – introduction of the ongoing research
  Dietzová, E. Slovenská, M. Frankovičová, Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH,a.s., Košice

10.00 – 11.30

Prednáškový blok č. 7 (Scientific session No 7)

100 ROKOV OD OBJAVU HEPARÍINU  (100 years after discovery of heparin)

Predsedníctvo: V. Šefránek (Bratislava) – V. Štvrtinová (Bratislava)

 1. 100 rokov od objavu heparínu – pohľad angiológa / 100 years after dsicovery of heparin – the angiologist´view
  Štvrtinová, II.interná klin. LF UK a UNB, Bratislava
 2. 100 rokov od objavu heparínu – pohľad chirurga / 100 years after dsicovery of heparin – the surgeons´ view
  Kothaj, II. chirurgická klinika SZU a FNsP FDR, Banská Bystrica
 3. 100 rokov od objavu heparínu – pohľad hematológa / 100 years after dsicovery of heparin – the haematologists´ view
  Hulíková, Centrum hemostázy a trombózy, HemoMedika, Košice
 4. 100 rokov od objavu heparínu – pohľad cievneho chirurga / 100 years after dsicovery of heparin – the vascular surgeons´ view
  Šefránek, Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, a.s., Bratislava
 5. 100 rokov od objavu heparínu – pohľad kardiológa
  Margoczy, Banská Bystrica 
 6. Heparínom indukovaná trombocytopénia II. typu – stále aktuálny multidisciplinárny problém, máme dostatočné skúsenosti? / Heparin Induced Thrombocytopenia type II.- still current multidisciplinary problem, have we enough experience?
  S. Babothyová, Ľ. Skladaný, D. Kapusta, V. Zúbek, V, Donáth, J. Kothaj, S.Okapec, M.Kaniansky, II.interná klinika SZU, FNsP FDR, Banská Bystrica


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
11:30

Plenárne zasadnutie S.A.S. SLS k aktuálnym otázkam angiológie na Slovensku

VEĽKÁ SÁLA


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
13:30

Vedecký program (22.9.2016)

VEĽKÁ SÁLA

13.30 – 14.30

Prednáškový blok č. 8 (Scientific session No 8)

KAZUISTIKY V LIEČBE HŽT – INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K PACIENTOVI (CASE REPORTS IN DVT THERAPY – INDIVIDUAL APPROACH TO THE PATIENT)

Sympózium je podporené z edukačného grantu spoločnosti BAYER

Predsedníctvo: Juraj Maďarič (Bratislava)

 1. Liečba HŽT po arteriálnej intervencii / DVT therapy after arterial intervention
  Maďarič, Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a.s., Bratislava
 2. Liečba HŽT u onkologického pacienta / DVT therapy in oncologic patient
  I.Vacula, II. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 3.   Liečba HŽT u staršieho pacienta / DVT therapy in elderly patient
  Širila, Angiologická ambulancia, ASM TN s.r.o., Trenčín

14.30 – 15.30

Prednáškový blok č. 9 (Scientific session No 9)

ŠTÚDIA SURVET (THE SURVET STUDY)

Sympózium je podporené z edukačného grantu spoločnosti ALFA-WASSERMANN

Predsedníctvo: Andrej Džupina (Bardejov) – Viera Štvrtinová (Bratislava)

 1. SURVET – Najdôležitejšie odkazy stretnutia LIVE v Ríme / The most important messages from the LIVE Meeting in Rome
  Moščovič, Angiologické oddelenie Kliniky kardiológie, VÚSCH,a.s., Košice
 2. SURVET štúdia – klinický prínos pre prax internistu, kardiológa, angiológa / SURVET study – clinical contribution for the practice of internist, cardiologist, angiologist
  Maďarič, Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a.s., Bratislava

Diskusia 

15.30 – 16.00 – prestávka

16.00 – 17.00

Prednáškový blok č. 10 (Scientific session No 10)

KROK VPRED – ZMENY V TERAPII HŽT A PE

A STEP FORWARDCHANGES IN THE THERAPY OF DVT AND PE

Sympózium je podporené z edukačného grantu spoločnosti BOEHRINGER-INGELHEIM

Predsedníctvo: Viera Štvrtinová (Bratislava)

 1. Vykročiť z rutiny? Zmena prístupu v liečbe HŽT/PE / A step out from routine? Change in the DVT/PE therapy approach
  Hulíková, Centrum hemostázy a trombózy, HemoMedika, Košice
 2. Úskalia liečby hlbokej žilovej trombózy / Dangers of DVT therapy
  Moščovič, Angiologické oddelenie Kliniky kardiológie, VÚSCH,a.s., Košice
 3. Vnímanie liečby a prevencie VTE na Slovensku – reálna prax / Perception of VTE therapy and prevention in Slovakia – real practice
  Džupina, Angiologická  ambulancia Bardejov, ALIAN , s.r.o., Bardejov

17.00 – 18.00

Prednáškový blok č. 11 (Scientific session No 11)

Blok mladých angiológov (YOUNG ANGIOLOGISTS´ SESSION)

Predsedníctvo: Juraj Maďarič (Bratislava) – Viera Štvrtinová (Bratislava)

 1. Endovaskulárna liečba stenózy dialyzačnej artériovenóznej fistuly a manažment dysfunkcie cievnej spojky z pohľadu angiológa / Endovascular treatment  of dialysis arteriovenous fistula stenosis and management of dysfunctional vascular shunt from the angiologist’s point of view
  Grofčíková, Ľ. Špak, M. Moščovič, M. Hudák, M. Koščo, Š, Pataky, Z. Tormová, VÚSCH, a.s., Košice
 2. Incidencia, diagnostika a liečba postkatetrizačných pseudoaneuryziem / Incidence, diagnostic and therapy of postcatheterisation pseudoaneurysms
  Pavlíková, Ľ. Špak, M. Hudák, M. Koščo, Š. Pataky, M. Moščovič, Angiologické oddelenie Kliniky kardiológie, VÚSCH, a.s., Košice
 3. Identifikácia periprocedurálneho rizika karotického stentingu – skúsenosti jedného centra / Periprocedural complications after carotid artery stenting
  Rašiová, Ľ. Špak, Ľ. Farkašová,, Š. Pataky, M. Koščo, M. Hudák, N. Leško, Angiologické oddelenie Kardiologickej kliniky, VÚSCH, a.s., Košice
 4. Steroidy v prevencii post-implantačného zápalového syndrómu po EVAR / Steroids in prevention of post-implantation syndrome after EVAR
  Ľ. Fľak, M. Tóth, I. Vulev, T. Maďaričová, J. Vašková, R. Bažík, T.Balasz, P. Drobný, J. Mikuláš, J. Maďarič, Oddelenie kardiológie a angiológie, NÚSCH, a.s., Bratislava

18.00 – 19.30

Prednáškový blok č. 12 (Scientific session No 12)

BLOK PRACOVNEJ SKUPINY INTERVENČNEJ ANGIOLÓGIE S.A.S. SLS (SESSION OF WORKING GROUP OF THE INTERVENTIONAL ANGIOLOGY S.A.S. SMA)

Predsedníctvo: Juraj Maďarič (Bratislava) – Ľubomír Špak (Košice) 

 1. Indikácie k endovaskulárnej liečbe stenózy renálnej tepny / Indications for interventional treatment of renal artery stenosis
  Maďarič, Klinika kardiológie a angiológie, NÚSCH, a.s., Bratislava
 2. Endovaskulárna liečba stenózy renálnej tepny / Endovasculat treatment of renal artery stenosis
  Ľ. Špak, Angiologické odd. Kliniky kardiológie, VÚSCH, a.s., Košice
 3. Kontrastová nefropatia / Contrast nephropathy
  T.Baltesová, Transplantačné centrum, I.Chirurgická klinika, UNLP, Košice
 4. Renálna denervácia – indikácie a výsledky / Renal denervation – indications and results
  Moščovič, Angiologické odd., Klinika kardiológie, VÚSCH, a.s., Košice 
 5. Kazuistiky / Case reports
  M. Koščo, Š.Pataky, Angiologické odd. Kliniky kardiológie, VÚSCH, a.s., Košice

MALÁ SÁLA

14.00 – 15.30

Prednáškový blok č. 13 (Scientific session No 13)

SEKCIA SESTIER (NURSES SESSION)

Predsedníctvo: Ewald Ambrózy (Bratislava) –  Daša Kmecová (Košice) 

 1. Participácia sestry pri diagnostike a liečbe CLI / The participation of nurses in the diagnosis and treatment of CLI
  Gibodová, Klinika kardiológie – angiologické oddelenie intenzívnej starostlivosti, VÚSCH,a.s., Košice
 2. Extrakraniálna a intrakraniálna cerebrálna intervencia – rozdiely v periprocedurálnej starostlivosti. / Extracranial and intracranial cerebral interventions – differences in the periprocedural management
  Kocíková, Z. Radošovská, S. Bachratá, Oddelenie kardiológie a angiológie NÚSCH, a.s. Bratislava
 3. Komplikácie karotického stentingu z pohľadu sestry / Complications of carotid stenting in terms sisters
  L.Valigová, Klinika kardiológie, Angiologické oddelenie, VÚSCH,a.s., Košice
 4. Lokálna liečba chronických rán / Local tratment of chronic wounds
  Z. Gažová, Angiologická ambulancia, II.interná klinika UNB a LFUK, Bratislava
 5. Ošetrovateľské intervencie u pacientov s diabetickou nohou / Nursing interventions in patients with diabetic leg
  Halászová, T. Valková, M. Krištofová, Klinika kaddiológie, Angiologické oddelenie, VÚSCH,a.s., Košice
 6. Ošetrovateľské intervencie u pacientov s brušnou aneuryzmou / Nursing interventions in patients with abdominal aneurysm
  Truhanová, Klinika kardiológie, angiologické oddelenie, VÚSCH,a.s., Košice 

17.00 – 18.00

POSTEROVÁ SEKCIA  (POSTER SESSION)

Predsedníctvo:  Eva Bojdová (Nitra) – Jozef Bulas (Bratislava)

 1. The efficacy of BEMER and pentoxifilline infusion therapy in peripheral arterial obliterative disease, Fontain II.
  Sandor Ivan Bernát, Internal Medicine-Angiology, Medical Centre, Hungarian Defence Forces, Budapest, Hungary
 2. Prínos merania centrálneho systolického tlaku u pacientov s artériovou hypertenziou / Suitability of measuring of central systolic blood pressure in patients with hypertension
  Potočárová, J. Bulas, J. Murín, J. Luha, K. Kozlíková, M. Čaprnda, I.interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
 3. Prozápalové markery aterosklerózy u pacientov s periférnym artériovým ochorením dolných končatín / Proinflammatory markers of atherosclerosis in patient with peripheral arterial disease
  Vaľková, I. Lazúrová, D. Petrášová, M. Frankovičová, I.interná klinika, Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Košice


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
20:00

Banket ANGIO 2016

BANKET ANGIO 2016


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
8:00

Registrácia (23.9.16)

8:30

Vedecký program (23.9.16)

VEĽKÁ SÁLA

8.30 – 9.30

Prednáškový blok č. 14 (Scientific session No 14)

BLOK CENTRAL EUROPEAN VASCULAR FORUM

(SESSION OF THE CENTRAL EUROPEAN VASCULAR FORUM)

Predsedníctvo:  Csaba Dzsinich (Budapest) – Mária Frankovičová (Košice) – Karel Roztočil (Praha)

 1. Ohlednuti za vaskulárními výroči 2016 – od Karla IV. po současnost / Review of vascular anniversaries 2016 – from Charles IV. to  present time
  Roztočil, Odd.periférní cirkulace IKEM, Praha, Česká republika
 2. Diagnostika a chirurgická liečba viscerálnych aneuryziem / Diagnostic and treatment of visceral artery aneurysms
  Kopolovets, P. Berek, V. Sihotský, M. Kubikova, Ľ. Špak, P. Štefanič, M. Frankovičová, Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH,a.s., Košice
 3. “Debranching of the aortic arch for hybrid solution-methods and pitfalls”
  Cs. Dzsinich, G. Vallus, G. Darabos, D. Teknős, G. Nyíri, T. Pataki,  NIH of Hungary , Central Military Hospital,  Budapest, Hungary
 4. NIRS – ako neuromonitoring počas karotickej endarterektómie / NIRS – neuromonitoring during carotid endarterectomy
  Sihotský, M. Frankovičová, M. Kubíková, P. Berek, I. Kopolovets, A. Smola, M.T omečko, M. Zavacká, P. Štefanič, Klinika cievnej chirurgie, VÚSCH,a.s., Košice
 5. Subclavian artery stenosis with aortic arch dilatation. One case report
  Ostrowski, A. Kosicki, M. Szostek, W. Jakuczun, G. Szostek, M. Szostek, Z. Gałązka, Department of General and Endocrine Surgery. Medical University of Warsaw. Poland

9.30 – 10.30

Prednáškový blok č. 15 (Scientific session No 15)

ENDOVASKULÁRNA LIEČBA (EVL) AKÚTNEJ ISCHEMICKEJ CMP V SR – AKTUÁLNY STAV

(ENDOVASCULAR TREATMENT OF ACUTE ISCHEMIC STROKE IN SLOVAK REPUBLIC – CURRENT SITUATION)

Blok Pracovnej skupiny intervenčnej neurorádiológie (PS INR) Slovenskej spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR)

Predsedníctvo:  Ivan Vulev (Bratislava)

 1. Úvod do problematicky akútnej ischemickej CMP, výber pacientov, historický prehľad liečby a možnosti zrýchlenia door-to-puncture časov v podmienkach Východného Slovenska / Introduction to the problem of acute stroke, selection of the patients, historical view to the treatment and possibility of acceleration of door-to-puncture time in Eastern Slovakia
  Pedowski, Z. Gdovinová, Klin. Rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, UNLP, Košice
 2. Aktuálna medicína dôkazov a 24/7 servis EVL akútnej ischemickej CMP na Západnom Slovensku / Current evidence-base medicine and 24/7 service of endovasculat treatment of acute ischemic stroke in Western Slovakia
  Vulev, T. Balázs, R. Bažík, J. Mikuláš, P. Drobný, J. Bandžák, M. Kuchárik, KDIR NÚSCH, a.s., Bratislava
 3. Stent-trombektómia uzáverov veľkých mozgových tepien na Strednom Slovensku – technika výkonu, manažment pacienta a výsledky / Stent-thrombectomy of the large brain arteries occlusions in Middle Slovakia – technique of the procedure, management of the patient and results
  Vozár, J. Sivák, S. Hadvig, RDO SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica

10.30 – 11.0 – prestávka

11.00 – 11.30

Prednáškový blok č. 16 (Scientific session No 16)

KLINICKÉ VÝZVY V ANTIKOAGULAČNOM MANAŽMENTE VENÓZNEHO TROMBOEMBOLIZMU

(CLINICAL CHALLENGE IN ANTICOAGULATION MANAGEMENT OF VTE)

Sympózium je podporené z edukačného grantu spoločnosti PFIZER

Predsedníctvo: Viera Štvrtinová (Bratislava) 

 1. Liečba a prevencia  VTE vo svetle nových odporúčaní / Treatment and prevention of VTE in the light of new recommendations
  Štvrtinová, II.interná klin. LF UK a UNB, Bratislava
 2. Kazuistika pacienta s pľúcnou embóliou / Case report of a patient with pulmonary embolism
  Gergely, JIS Interné odd. NsP Levice, Kardiologická a Angiologická ambulancia, Levice

11.30 – 12.30

Prednáškový blok č. 17 (Scientific session No 17)

KOMPLEXNÁ LIEČBA CHRONICKÉHO VENÓZNEHO OCHORENIA

NÁZOV  – SERVIER

COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC VENOUS DISEASE

Sympózium je podporené z edukačného grantu spoločnosti SERVIER

Predsedníctvo: Viera Štvrtinová (Bratislava) – František Žernovický (Bratislava) 

 1. Venózna hypertenzia – od patofyziológie k liečbe / Venous hypertension – from pathophysiology to treatment
  Štvrtinová, II.interná klin. LF UK a UNB, Bratislava
 2. Dokážeme dlhodobou liečbou MPFF ovplyvniť zápal a tým zabrániť progresii CVD? / Can we affect inflammation by the long term treatment with MPFF and thereby stop the CVD progression?
  Šumaj, Angiologická ambulancia, FN, Trenčín
 3. Je každý reflux do veľkej safény indikovaný na radikálnu liečbu? / Is every reflux in the great saphenous vein indicated for radical therapy?
  F. Žernovický, Klinika cievnej chirurgie, NUSCH, a.s., Bratislava


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
13:30

Vedecký program (23.9.2016)

VEĽKÁ SÁLA

13.30 – 15.00

Prednáškový blok č. 18 (Scientific session No 18)

CHOROBY S ÚČASŤOU MIKROCIRKULÁCIE

(DISEASES WITH PARTICIPATION OF MICROCIRCULATION)

Predsedníctvo: Ewald Ambrózy (Bratislava) – Július Kmec (Košice)

 1. Intravitálna kapilaroskopia v klinickej praxi / Intravital Capillaroscopy in Clinical Practice
  E. Ambrózy, II.interná klinika LFUK a UN, Bratislava
 2. Raynaudov syndróm – význam kapilaroskopie v diagnostike a diferenciálnej diagnostike / Raynaudś syndrome – significance of capillaroscopy in diagnostics and differential diagnostics
  Kmecová, J. Kmec, Angiologická ambulancia, ANGIOCARE,s.r.o., Košice
 3. Genetická predispozice venózních bércových ulcerací / Genetic predisposition of venous leg ulcers
  Slonková, V. Vašku, A. Vašku, I.dermatovenerologická klinika, FN u sv.Anny, Brno, Česká republika
 4. Terapia septických komplikácií diabetickej nohy / Therapy of Septic Complications of Diabetic Foot
  Šimo, V. Smolen, I.chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
 5. Sekundárny lymfedém dolných končatín po onkogynekologickom ochorení – význam správnej kompresívnej terapie / Secondary lymphoedema of lower limbs after oncogynecological disease – significance of adequate compression therapy
  Kmecová, J. Kmec, Angiologická ambulancia, ANGIOCARE,s.r.o., Košice


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
15:15

Prehliadka Levoče spojená s koncertom a večerou

Prehliadka Levoče spojená s organovým koncertom v Bazilike sv.Jakuba Apoštola / Guided Tour to Levoča with concert in the Bazilika of Saint Jakub Apostol


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
08:00

Registrácia, vydávanie certifikátov

09:00

Vedecký program (24.9.16)

9.00 – 10.30

workshop  1
Intravitálna kapilaroskopia – praktická ukážka

E. Ambrózy, II.interná klinika LFUK a UN Bratislava
D. Kmecová, Angiologická ambulancia Angiocare s.r.o., Košice

10.30 – 12.00

workshop  2

Kompresívna liečba – praktické ukážky

A.Džupina, Angiologická ambulancia, ALIAN, Bardejov


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou
12:00

Ukončenie kongresu


XXIV. Slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou

Potvrdili ste už svoju účasť?

Nezabudnite sa zaregistrovať ako aktívny účastník konferencie!

Odkazy

Pozrite si odkazy ktoré Vás môžu zaujať

Na stiahnutie

Členská prihláška